Digital Painting Warm Up là lớp học cuối cùng của Art Workout trong năm 2018. Buổi khai giảng với 12 học viên tham gia đầy đủ đánh dấu một năm hoạt động sôi nổi hiệu quả của Art Workout